Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Škola online

Oznámení ředitelky školy

Sběr papíru

V týdnu od 13. 5.  17. 5. probíhá naší škole sběr papíru a víček – děkujeme za účast.


Třídní aktivy

V úterý 21. května 2019 se konají třídní aktivy.

  • 16:00 h. - I. stupeň
  • 16:30 h. - II. stupeň

Zkrácené vyučování

pátek 24. května proběhne výuka 1.- 4. vyučovací hodinu. Ve škole jsou umístěny volební místnosti.


Upozornění

Vážení,
v návaznosti na článek 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vám sděluji, že s účinností od 25. 5. 2018 byl pro 10. základní školu v Plzni, nám. Míru 6, příspěvkovou organizaci, IČ 70879320 jmenován pověřencem pro ochranu osobních údajů pan Ing. Jiří Baumruk, tel. 378032207, e-mail: baumruk@plzen.eu.

Mgr. Zdeňka Krausová
ředitelka školy

Příloha


Naplňování zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

 


Vzhledem k závažnosti problému zabezpečení školy před vniknutím cizí osoby platí tato pravidla a pravidla daná Školním řádem:

  • Děti přivádíte pouze k hlavnímu vchodu, do budovy nevcházíte. Škola je uzamčena, všichni čekají na děti venku.
  • Chcete-li mluvit s vyučujícími nebo vedením školy, domluvíte si schůzku předem nebo se ohlásíte ve vrátnici (případně v kanceláři školy), zapíšete se do sešitu návštěv a vyčkáte příchodu vyučující, která si Vás vyzvedne ve vstupní hale.

Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení ředitelského volna
Na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitelka školy dny volna v termínu 30. 4. a 7. 5. 2018.


Informace pro zákonné zástupce

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně  dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

Zdroj: ŠKOLSKÝ ZÁKON VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM OD 1. 9. 2018

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň  Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola In(tenet) generation Facebook